Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς ΟδηγούςΔημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020"